Hướng dẫn tối ưu URL label trong blogspot chuẩn seo

Hướng dẫn tối ưu URL label trong blogspot chuẩn seo

25 bình luận

Mặc định khi đặt tên nhãn cho bài viết bằng tiếng Việt, thì URL của nhãn trông rất khó nhìn. Ví dụ khi bạn có nhãn là Thủ thuật Facebook thì đường dẫn được tự động tạo ra như sau: https://tên-blog/search/label/Thủ%20thuật%20Facebook Tất nhiên hầu hết đều mong muốn URL nhãn có dạng: https://tên-blog/search/label/Thủ-thuật-Facebook Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot/ Blogger Thực chất cách làm là dùng Javascript để tìm tên các nhãn, sau đó đổi tên để hiển thị ra ngoài Blog Bước 1: Khi viết bài, đặt tên nhãn có dạng thu-thuat-blogger Bước 2: Vào chỉnh sửa Template, thêm đoạn Script bên dưới lên trên thẻ </body> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ var tnreplace = function(labelreplace) {     return labelreplace.replace(/([\/-])? ten-nhan-1 /gi, function($0,$1){ return $1?$0:' Tên nhãn 1 ';});     }     var mytitle = document.title ;     document.title = tnreplace(mytitle)     var mybody=document.body.innerHTML;     doc

Gợi ý cho bạn: