Hướng dẫn tối ưu URL label trong blogspot chuẩn seo

Hướng dẫn tối ưu URL label nhãn trong blogspot chuẩn seo
Mặc định khi đặt tên nhãn cho bài viết bằng tiếng Việt, thì URL của nhãn trông rất khó nhìn. Ví dụ khi bạn có nhãn là Thủ thuật Facebook thì đường dẫn được tự động tạo ra như sau:
https://tên-blog/search/label/Thủ%20thuật%20Facebook
Tất nhiên hầu hết đều mong muốn URL nhãn có dạng:
https://tên-blog/search/label/Thủ-thuật-Facebook

Hướng dẫn tối ưu URL nhãn trong Blogspot/ Blogger

Thực chất cách làm là dùng Javascript để tìm tên các nhãn, sau đó đổi tên để hiển thị ra ngoài Blog
Bước 1: Khi viết bài, đặt tên nhãn có dạng thu-thuat-blogger
Bước 2: Vào chỉnh sửa Template, thêm đoạn Script bên dưới lên trên thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var tnreplace = function(labelreplace) {
    return labelreplace.replace(/([\/-])?ten-nhan-1/gi, function($0,$1){ return $1?$0:'Tên nhãn 1';});
    }
    var mytitle = document.title ;
    document.title = tnreplace(mytitle)
    var mybody=document.body.innerHTML;
    document.body.innerHTML= tnreplace(mybody);
//]]>
</script>
Thay đổi chỗ bôi vàng theo tên nhãn trên Blog của bạn.
Nếu muốn đổi tên hiển thị cho các nhãn khác, chỉ cần thêm .replace(/([\/-])?ten-nhan-2/gi, function($0,$1){ return $1?$0:'Tên nhãn 2';}) vào sau return labelreplace 
Done! 
Code cũ
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[  
var str = document.documentElement.innerHTML ;
document.documentElement.innerHTML = str.replace(/(\>)(thu\-thuat\-blogger)(.*?)(\<)/gi, "$1Thủ thuật Blogger$3$4");
//]]>
</script>
<!--- Việt hóa tiêu đề của nhãn ở trang nhãn và trang tìm kiếm nhãn --->
<b:if cond='data:view.isLabelSearch or data:blog.searchLabel'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var ttl = document.title ;
document.title = ttl.replace(/(thu\-thuat\-blogger)(.*?)/gi, "Thủ thuật Blogger$2");
//]]>
</script>
</b:if>
Thay đổi chỗ bôi vàng theo tên nhãn trên Blog của bạn.
Nếu muốn đổi tên hiển thị cho các nhãn khác, chỉ cần thêm vào cuối dòng số 2, khi đó đoạn script có dạng:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[  
var str = document.body.innerHTML ;
document.body.innerHTML = str.replace(/(\>)(thu\-thuat\-blogger)(.*?)(\<)/gi, "$1Thủ thuật Blogger$3$4").replace(/(\>)(ten\-nhan)(.*?)(\<)/gi, "$1Tên Nhãn$3$4");
//]]>
</script>
<!--- Việt hóa tiêu đề của nhãn ở trang nhãn và trang tìm kiếm nhãn --->
<b:if cond='data:view.isLabelSearch or data:blog.searchLabel'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var ttl = document.title ;
document.title = ttl.replace(/(thu\-thuat\-blogger)(.*?)/gi, "Thủ thuật Blogger $2").replace(/(ten\-nhan)(.*?)/gi, "Tên nhãn$2");
//]]>
</script>
</b:if>
Chúc các bạn thành công!

25/Post a Comment/Comments

Sắp xếp theo