Share 18 api facebook hot hữu ích dành cho các coder facebook

Chào các bạn hôm nay mình sẽ share cho các bạn 18 api của facebook mà mình tổng hợp lại được, chắc chắn sẽ giúp được các bạn phần nào.
api facebook

Tổng hợp api facebook:


 1. Đếm số tin nhắn đã gửi 
 2. Xóa all tin nhắn
 3. Lấy danh sách tất cả bạn bè
 4. Lấy danh sách bạn bè bị Rip, Block, FAQ
 5. Lấy danh sách lời mời kết bạn
 6. Graph Api Search Mọi Người
 7. Graph Api Search Trang
 8. Graph Api Search Nhóm
 9. Scan những nhóm đang làm admin và đã tham gia
 10. Scan nhóm đang tham gia
 11. Đếm like trang
 12. Gửi tin nhắn theo list id đã cài sẵn
 13. Mời thích trang
 14. Mời tham gia sự kiện
 15. Comments tag bạn bè
 16. Share Post nên tường bạn bè
 17. Share tag bạn bè
 18. Share post group

1: Đếm số tin nhắn đã gửi 

https://graph.facebook.com/me/threads?limit=50&access_token=

2. Xóa all tin nhắn

https://graph.facebook.com/id_tu_api_dem_tin_nhan?access_token=&method=delete

3. Lấy danh sách tất cả bạn bè

https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+uid,+name,+friend_count,+subscriber_count+FROM+user+WHERE+uid+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())++ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=

4. Lấy danh sách bạn bè bị Rip, Block, FAQ

https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+id,+can_post,+name+FROM+profile+WHERE+id+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())+AND+name+=+"Facebook+User"+ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=

5. Lấy danh sách lời mời kết bạn

https://graph.facebook.com/?access_token=&batch=[{"name":+"friendrequests",+"method":"GET",+"relative_url":"v1.0/me/friendrequests?limit=5000"},+{"method":"GET",+"relative_url":"fql?q=SELECT+uid,+name,+mutual_friend_count,+sex+FROM+user+WHERE+uid+IN+({result=friendrequests:$.data[*].from.id})"}]&include_headers=false&method=post

6. Graph Api Search:

     6.1 Mọi Người
https://graph.facebook.com/search?type=user&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&fields=id,name&access_token=
     6.2 Trang
https://graph.facebook.com/search?type=page&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=
     6.3 Nhóm
https://graph.facebook.com/search?type=group&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=

7. Scan những nhóm đang làm admin và đã tham gia

https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&include_headers=false

8. Scan nhóm đang tham gia

https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&include_headers=false

9. Đếm like trang

https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+page_id,+name,+fan_count,+access_token+FROM+page+WHERE+page_id+IN+(SELECT+page_id+FROM+page_admin+WHERE+uid+=+me()+ORDER+by+rand()+LIMIT+5000)&access_token=

10. Gửi tin nhắn theo list id đã cài sẵn

https://graph.facebook.com/me/threads?locale=en_US&to=[{"type":"id","id":"4","id":"4"}]&method=post&return_structure=true&message=1&link=2&name=3&picture=4&description=5&access_token=

11. Mời thích trang

https://graph.facebook.com/idTrang/invited?method=post&invitee_id=id_can_moi&access_token=

12. Mời tham gia sự kiện

https://graph.facebook.com/idSuKien/invited?method=post&users=id_can_moi&access_token=

13. Comments tag bạn bè

https://graph.facebook.com/172689179864813/comments?method=post&access_token=&message=123+@[id_bb:0]+@[id_bb:0]

14. Share Post nên tường bạn bè

https://graph.facebook.com/id_bb/feed?locale=en_US&method=post&return_structure=true&message=tin_nhan&link=Link_share&name=tieu_de_link&picture=link_anh&description=mo_ta&caption=trang_muon_fake&access_token=

15. Share tag bạn bè

https://graph.facebook.com/me/feed?method=post&access_token=&message=1&link=2&tags=id_bb,id_bb

16. Share post group

https://graph.facebook.com/id_post_can_share/sharedposts?to=id_group&locale=en_US&method=post&return_structure=true&message=tin_nhan&access_token=
Mình mong rằng bài viết này sẽ có ích cho bạn. Chia sẻ tới mọi người để blog mình phát triển hơn nhé!
Những câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để tải về?

Nếu bạn chưa tải file thông qua link rút gọn bao giờ, thì bạn có thể xem hướng dẫn để tải về.

Tệp tin tải về không đúng với mô tả?

Nếu có sự nhầm lẫn giữa mô tả và tệp tin tải về, vui lòng báo lỗi với chúng tôi thông qua mục liên hệ dưới cuối trang.

Link hỏng?

Nếu bạn gặp vấn đề về liên kết ví dụ như tệp không tồn tại, không thể truy cập,...vui lòng báo cáo với quản trị viên.

Tôi không thể mở và chỉnh sửa file psd?

Vui lòng xem hướng dẫn nếu bạn chưa biết cách mở file psd và edit nó.

10/Post a Comment/Comments

Sắp xếp theo